20 december 2022

Persbericht KBO

Persbericht 16 december 2022

Grote KBO’s bundelen krachten in Senioren Netwerk Nederland

Landelijk krachtig, lokaal verankerd

KBO-Brabant, KBO Gelderland, KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO-
Overijssel bundelen hun krachten in Senioren Netwerk Nederland. Dit nieuwe

netwerk vertegenwoordigt ruim 210.000 leden en is daarmee een krachtige stem
van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn,
veiligheid en mobiliteit.

Een gedeeld geloof in de noodzaak van krachtiger opkomen voor de belangen van senioren
op landelijk niveau, maar ook de overtuiging dat het bottom-up moet gebeuren en niet
vanuit een landelijk hoofdkantoor. Dat vormt de basis voor de samenwerking van de vijf
KBO-bonden in Senioren Netwerk Nederland. De bonden beschikken over een fijnmazige,
decentrale structuur met veel lokale afdelingen en daarin onderscheidt Senioren Netwerk
Nederland zich van andere belangenplatforms. Twaalf jaar geleden besloot KBO-Brabant uit
de Unie KBO te treden vanwege vergaande centralisatieplannen van de landelijke
organisatie. Toen was immers al een omgekeerde ontwikkeling zichtbaar: de overdracht van
taken in het sociaal domein van rijk naar gemeenten. Onlangs besloten KBO Gelderland,
KBO Limburg, KBO Noord-Holland en KBO-Overijssel om per 1 januari 2023 eveneens uit de
Unie KBO te treden en als autonome verenigingen met KBO-Brabant te gaan samenwerken.
Gemeenten, maar ook provincies, zijn voor senioren steeds belangrijker geworden als het
gaat om wonen, zorg, welzijn, zingeving en de bestrijding van armoede en eenzaamheid.
Het zijn lokale KBO-afdelingen die van oudsher voorzien in ontmoeting, ontspanning,
voorlichting, educatie en individuele hulpverlening voor senioren. Van hulp bij de aangifte
inkomstenbelasting, de aanvraag van toeslagen of een Wmo-voorziening, tot en met
begeleiding bij zingevings- en levensvragen. In die afdelingen blijkt welke problemen
senioren in hun eigen leefsituatie ervaren. De ervaringen die door deze lokale verankering
worden opgehaald, vormen de basis voor een krachtige belangenbehartiging op landelijk
niveau.
Senioren Netwerk Nederland zal in navolging van KBO-Brabant een steviger en meer
activistische koers varen waar het de herziening van ons pensioenstelsel betreft. Nu de Wet
toekomst pensioenen door de Tweede Kamer lijkt te worden aangenomen, worden de
Provinciale Statenverkiezingen 2023 nog belangrijker voor de zetelverdeling in de Eerste
Kamer. De Eerste Kamer is dan immers de laatste mogelijkheid om de nieuwe pensioenwet
– die een voor jong en oud onomkeerbare verslechtering van ons pensioenstelsel oplevert –
tegen te houden. Mocht deze Wet ook door de Eerste Kamer worden aangenomen, dan gaat
Senioren Netwerk Nederland de negatieve gevolgen van het nieuwe stelsel langs juridische
weg bestrijden